Excel - funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() z przykładami
Szybki kontakt
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() umożliwia wyszukanie dokładnej lub przybliżonej wartości w oparciu o dane znajdujące się w lewej skrajnej kolumnie zaznaczonego zakresu danych. Zwraca wartość z kolumny określonej przez numer indeksu.

W angielskiej wersji Excela funkcja znajduje się pod nazwą VLOOKUP.

Excel WYSZUKAJ.PIONOWO argumenty

Sposób działania funkcji wyjaśnię na przykładach.

Przykład 1

Dla poszczególnych pracowników chcemy znaleźć, jakie są ich wynagrodzenia. Użyjemy do tego funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(). Funkcja posiada 4 argumenty:

szukana_wartość – wartość, której szukamy w zakresie danych. Może być ona liczbą, odwołaniem lub tekstem i musi się znajdować w pierwszej kolumnie tablicy (przeszukiwanego zakresu). W przypadku tekstu, wielkość liter nie ma znaczenia.

W naszym przykładzie szukaną wartością jest nazwisko pracownika. Jako argument wybieramy zatem komórkę B12.

tabela_tablica – zakres danych, który będziemy przeszukiwać. W jego pierwszej kolumnie szukamy wartości podanej przez argument „szukana_wartość”.\\

W naszym przykładzie „tabela_tablica” to obszar od komórki B3 do komórki D7. W związku z tym, że będziemy przeciągać formułę w dół, musimy zakres zablokować za pomocą dolarów. Szczegółowe informacje odnośnie blokowania zakresów znajdziesz w artykule Excel – odwołania do komórek

nr_indeksu_kolumny – numer kolumny, z której ma zostać zwrócona wartość. W naszym przykładzie chcemy, aby funkcja zwróciła wynagrodzenie. Podajemy zatem numer kolumny 3. Uwaga! Liczymy kolumny jedynie z zaznaczonego zakresu, zaczynając od jego początku.

[przeszukiwany_zakres] – argument, w którym podajemy wartość logiczną PRAWDA lub FAŁSZ. Możemy wpisać 1 jako PRAWDA lub 0 jako FAŁSZ.

FAŁSZ (0) oznacza dokładne dopasowanie – w przypadku braku wartości, która jest równa wartości poszukiwanej, zwracany jest błąd #N/D! (brak danych).

PRAWDA(1) oznacza przybliżone dopasowanie – zwracana jest największa wartość mniejsza od szukanej. Przykładowo, jeśli w przeszukiwanym zakresie posiadamy cyfry 1,2,3,5 a szukamy cyfry 4, w dopasowaniu dokładnym otrzymamy błąd #N/D!. W dopasowaniu przybliżonym natomiast znaleziona zostanie wartość 3. Trójka jest największą wartością ze zbioru, mniejszą od wartości poszukiwanej tj. 4.

Argument „przeszukiwany_zakres” podany jest w opisie funkcji w kwadratowych nawiasach. Oznacza to, że jest on opcjonalny. Jeśli go pominiemy, to w przypadku braku wartości równej tej, której szukamy, zwrócona zostanie wartość przybliżona.

W przykładzie podajemy wartość 0, gdyż chodzi nam o dokładne dopasowanie. Chcemy dowiedzieć się, jakie jest wynagrodzenie trzech konkretnych pracowników.

Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Przykład 2

W poniższym przykładzie przedstawiam porównanie dopasowania dokładnego i przybliżonego. Dla podanego dochodu szukamy stawki podatku.

W części A zastosowane zostało dopasowanie przybliżone.

Wartości 10 000 oraz 30 000 zostały znalezione i przyporządkowane zostały odpowiadające im stawki podatku. Pozostałe wartości nie zostały znalezione. Dla wartości -1000 funkcja zwróciła błąd, gdyż w pierwszej kolumnie przeszukiwanego zakresu danych (komórki od B51 do C54) nie ma żadnej kwoty mniejszej niż -1000. Dla pozostałych wartości stawka podatku została przyporządkowana. Przykładowo dla kwoty 98 000 wybrana jest stawka 0,34 odpowiadająca w zakresie danych kwocie 30 000. Jest tak, gdyż maksymalna wartość mniejsza niż poszukiwane 98 tys. to właśnie 30 tys.

W części B zastosowane zostało dopasowanie dokładne.

W dopasowaniu tym otrzymujemy wartości jedynie w sytuacji, gdy szukana wartość zostanie znaleziona. Wartości 30 tys. i 10 tys. zostały odnalezione i mamy przyporządkowane do nich stawki podatku. Dla pozostałych kwot otrzymaliśmy w wyniku #N/D!, gdyż kwoty te nie zostały odnalezione.

Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO porównanie dopasowań

Uwaga! Jeśli funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() w pierwszym wierszu zwróci błąd #N/D!, przeciągnij funkcję na kolejne wiersze i sprawdź, czy dla kolejnych wierszy też masz błędny wynik. Często widzę, że ludzie po otrzymaniu wyniku #N/D! wracają do funkcji i zaczynają ją poprawiać. Tymczasem funkcja napisana jest prawidłowo, a #N/D! wynika z tego, że nie zostały znalezione dane.

Przykład 3

W poniższym przykładzie posiadamy liczbę otrzymanych przez studentów punktów i chcemy przyporządkować tym punktom oceny.

W sytuacji, gdy poszukiwana przez nas wartość znajduje się w jakimś zakresie, powinniśmy użyć dopasowania przybliżonego (PRAWDA). Przykładowo wartość 63 znajduje się w zakresie pomiędzy 60 a 70. W dopasowaniu dokładnym liczba 63 nie zostanie znaleziona.

Dzięki zastosowaniu dopasowania przybliżonego, znaleziona zostanie wartość 60 (jest maksymalną wartością mniejszą od poszukiwanej liczby 63) i przypisana zostanie znajdująca się przy tej wartości ocena. Jest to prawidłowe rozwiązanie, gdyż dla każdej liczby z przedziału 60 – 69 (w tym również dla naszej 63) ma zostać przypisana ocena D.

Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO dopasowanie przybliżone

Przykład 4

W poniższym przykładzie w zakresie danych mamy 3 kolumny. Chcemy napisać funkcję, za pomocą której dla podanego sprzedawcy wyszukamy liczbę sprzedanych przez niego produktów (zarówno TV, jak i komputerów).

W trzecim argumencie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() musimy wskazać numer kolumny, z której pobierzemy dane. Numer ten należy podać jako liczbę/cyfrę. Nie ma możliwości wpisania ręcznie więcej niż jednej wartości. Nie możemy zatem podać numerów kolumn 2 i 3.

Jeśli chcemy pobrać dane z więcej niż jednej kolumny, zamiast wpisywać ręcznie numer kolumny w ciele funkcji, powinniśmy pobrać go z komórki.

Dane sprzedawcy pobieramy z komórki B138. Musimy ją zablokować dolarami, gdyż będziemy przesuwać funkcję w prawo. Zaznaczamy zakres danych, który będziemy przeszukiwać (od komórki B129 do komórki D132) i również go blokujemy. Numer kolumny, z której mają zostać pobrane dane pobieramy z komórek C136 i D136.

Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nr kolumny z komórki

Jak zawsze prosimy o uwagi i komentarze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.