MS SQL łączenie wyników zapytań
Bazy danych

MS SQL łączenie wyników zapytań

Łączenie wyników zapytań polega na dodawaniu lub usuwaniu rekordów zwróconych przez dwa lub więcej zapytania.

Łączenie wyników zapytań

Aby możliwe było złączenie wyników zapytań, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • łączone wyniki zapytań muszą składać się z tej samej liczby kolumn
 • odpowiadające sobie kolumny w łączonych zapytaniach muszą być tych samych typów lub muszą umożliwiać niejawną konwersję typów.

W przypadku niejawnej konwersji, SQL Server sam „zmienia” typ kolumny. Nie dla każdej kolumny możliwe jest dokonanie, jawnej lub niejawnej, konwersji typu. SQL niejawna konwersja typu

W powyższym przykładzie:

 • typ kolumny EmployeeID w tabeli A jest określony jako INTEGER a w tabeli B jako Varchar. W jednej i drugiej tabeli w kolumnie EmployeeID przechowywane są liczby. Możliwa jest zarówno jawna jak i niejawna konwersja typu zarówno na VARCHAR jak i na INTEGER.
 • typ kolumny CustomerID w tabeli A jest określony jako VARCHAR a w tabeli B jako INTEGER. W tabeli A w kolumnie CustomerID przechowywane są teksty. W tabeli B natomiast przechowywane są liczby. Nie jest możliwa konwersja typu kolumny CustomerID w tabeli A na INTEGER.

Wyniki zapytań możemy łączyć za pomocą poniższych operatorów:

 • UNION lub UNION ALL
 • INTERSECT
 • EXCEPT

SQL niejawna konwersja typu

Operatory UNION, UNION ALL

Za pomocą operatorów UNION lub UNION ALL dodajemy do siebie wyniki zapytań. Odpowiadają one operatorowi sumy zbiorów.

Za pomocą poniższego zapytania otrzymamy ID i nazwę produktu z tabeli dbo.Products znajdującej się w bazie Nortwhind oraz z tabeli Production.Product znajdującej się w bazie AdventureWorks2012. Otrzymamy jedynie unikalne rekordy odczytane za pomocą obydwu zapytań. Powtarzające się rekordy zostaną wyeliminowane.

SELECT ProductID, ProductName
FROM Northwind.dbo.Products
UNION
SELECT ProductID, Name
FROM AdventureWorks2012.Production.Product;

Za pomocą poniższego zapytania otrzymamy ID i nazwę produktu z tabeli dbo.Products znajdującej się w bazie Nortwhind oraz z tabeli Production.Product znajdującej się w bazie AdventureWorks2012. Otrzymamy wszystkie rekordy odczytane za pomocą obydwu zapytań.

SELECT ProductID, ProductName
FROM Northwind.dbo.Products
UNION ALL
SELECT ProductID, Name
FROM AdventureWorks2012.Production.Product;

Oba zapytania zostały złączone ze sobą i są traktowane przez SQL Server jako jedno zapytanie. W związku z tym, aby posortować wynik, klauzulę ORDER BY należy umieścić na końcu całego zapytania. Średnik również umieszczamy jedynie na końcu drugiego zapytania.

SELECT ProductID, ProductName
FROM Northwind.dbo.Products
UNION ALL
SELECT ProductID, Name
FROM AdventureWorks2012.Production.Product
ORDER BY ProductName;

SQL operator Union

Nazwy kolumn złączonych wyników zapytań nie muszą być takie same. Po złączeniu, w wyniku są nazwy kolumn z pierwszego zapytania i tylko ich można użyć do sortowania. Nie można użyć do sortowania nazw kolumn z drugiego i kolejnych złączonych zapytań.

W klauzuli ORDER BY można użyć numerów kolumn zamiast nazw.

SELECT ProductID, ProductName
FROM Northwind.dbo.Products
UNION ALL
SELECT ProductID, Name
FROM AdventureWorks2012.Production.Product
ORDER BY 2;

Jeśli w klauzuli ORDER BY używamy numerów kolumn a nie nazw, zmiana kolejności kolumn w tabeli może wpłynąć na wynik naszego zapytania. Sytuacja taka będzie miała miejsce, jeśli kolumna, której użyliśmy do sortowania zmieni swoją kolejność.

Operatory UNION i UNION ALL są symetryczne — zmiana kolejności zapytań nie spowoduje zmiany wyniku.

Operatory UNION i UNION ALL versus operator OR

Operatory UNION i UNION ALL pozwalają dodać wiersze do wyniku zapytania na takiej samej zasadzie, jak robi to operator logiczny OR.

W poniższym zapytaniu otrzymamy ID i nazwę dla tych produktów, w przypadku których cena jednostkowa (UnitPrice) jest między 30,00 a 50,00 oraz między 70,00 a 90,00.

SELECT ProductID, ProductName
FROM Northwind.dbo.Products
WHERE UnitPrice BETWEEN 30.00 AND 50.00
OR UnitPrice BETWEEN 70.00 AND 90.00;

Każdy z powyższych warunków logicznych możemy umieścić w odrębnym zapytaniu i połączyć ich wyniki za pomocą operatora UNION ALL:

SELECT ProductID, ProductName
FROM Northwind.dbo.Products
WHERE UnitPrice BETWEEN 30.00 AND 50.00
UNION ALL
SELECT ProductID, ProductName
FROM Northwind.dbo.Products
WHERE UnitPrice BETWEEN 70.00 AND 90.00;

Operator INTERSECT

Operator INTERSECT zwraca część wspólną wyników dwóch zapytań. W wyniku jego działania otrzymamy tylko te rekordy, które zostały zwrócone przez oba zapytania.

W wyniku poniższego zapytania otrzymamy tylko te nazwy miast, które występują zarówno w tabeli Customers, jak i w tabeli Employees. Możemy się zatem dowiedzieć, czy są miasta, w których mieszkają i klienci, i pracownicy.

SELECT City
FROM Customers
INTERSECT
SELECT City
FROM Employees;

Operator INTERSECT jest symetryczny — zmiana kolejności zapytań nie spowoduje zmiany wyniku.

Operator EXCEPT

Operator EXCEPT zwraca te rekordy, które znalazły się wyłącznie w wyniku pierwszego zapytania. W wyniku otrzymamy więc te rekordy, które zostały zwrócone przez pierwsze zapytanie, ale nie było ich w drugim zapytaniu.

W wyniku poniższego zapytania otrzymamy tylko te produkty, które są w bazie Northwind w tabeli Products, ale nie ma ich w bazie AdventureWorks2012 w tabeli Production.Product.

SELECT ProductID, ProductName
FROM Northwind.dbo.Products
EXCEPT
SELECT ProductID, Name
FROM AdventureWorks2012.Production.Product;

Operator EXCEPT jest asymetryczny — zmiana kolejności zapytań spowoduje zmianę wyniku.

Rafał Lelusz

Programista Python, C#
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły z kategorii: Bazy danych

Może Cię zainteresować