MS SQL operatory pivot i unpivot
Bazy danych

MS SQL operatory pivot i unpivot

Za pomocą niestandardowych operatorów PIVOT i UNPIVOT w języku MS SQL możesz przestawić dane z kolumn w wiersze i odwrotnie.

Operator PIVOT

Operator PIVOT:

 • przekształca dane z wierszy w kolumny
 • grupuje dane i wywołuje dla każdej grupy wskazaną funkcję agregującą (grupującą).

W wyniku przekształcenia otrzymujemy zbiór danych, w których informacje zaprezentowane są na wzór tabel przestawnych z programu MS Excel.

Zapytanie do bazy danych. Odczytujemy informacje, na podstawie których zbudujemy operatorem PIVOT tabelę przestawną.

Use AdventureWorks2012;
SELECT a.ProductID, YEAR(b.OrderDate) AS Rok, SUM(a.LineTotal) AS Sprzedaż
   FROM Sales.SalesOrderDetail a 
   JOIN Sales.SalesOrderHeader b
   ON a.SalesOrderID = b. SalesOrderID
GROUP BY a.ProductID, YEAR(b.OrderDate)
ORDER BY a.ProductID, YEAR(b.OrderDate);

Wynik zapytania SQL zapytanie wyjściowe do pivot

W wyniku zapytania grupy (ProductID) i podgrupy (Rok) oraz wyliczone dla nich sumy (Sprzedaż) wyświetlone są w kolejnych wierszach.

Za pomocą operatora PIVOT możemy przedstawić dane w formie tabeli przestawnej. Produkty (ProductID) przedstawimy w wierszach a lata (Rok) w kolumnach. Na przecięciu wiersza i kolumny umieścimy sumę sprzedaży danego produktu w poszczególnych latach. Prezentacja danych w ten sposób ułatwi ich odczytanie i analizę.

Odczytane dane zapisujemy do tymczasowej tabeli o nazwie #tab_przestawna

Use AdventureWorks2012;
SELECT a.ProductID, YEAR(b.OrderDate) AS Rok, SUM(a.LineTotal) AS Sprzedaż
INTO #tab_przestawna
   FROM Sales.SalesOrderDetail a 
   JOIN Sales.SalesOrderHeader b
   ON a.SalesOrderID = b. SalesOrderID
GROUP BY a.ProductID, YEAR(b.OrderDate)
ORDER BY a.ProductID, YEAR(b.OrderDate);

Uwaga! Tabele tymczasowe poprzedzone jednym znakiem # lub dwoma znakami ## nie są fizycznie zapisywane w bazie danych. Dostępne są one tylko w trakcie trwania sesji SSMS (SQL Server Management Studio).

#nazwa_tabeli – tabele lokalne – widoczne tylko w ramach jednej aktywnej sesji ##nazwa_tabeli – tabele globalne – widoczne w ramach wszystkich aktywnych sesji.

SSMS okno aktywne sesje 1

Tabela tymczasowa o nazwie #tab_przestawna widoczna będzie tylko w sesji numer 1 (w tej, w której została utworzona).

SSMS okno aktywne sesje 2

Tabela tymczasowa o nazwie ##tab_przestawna widoczna będzie w sesji numer 1, 2.

Jeżeli do utworzenia raportu tabeli przestawnej użyjemy tabeli tymczasowej #tab_przestawna, wszystkie zapytania musimy uruchomić po kolei, w ramach tej samej sesji, w której utworzona została tabela tymczasowa #tab_przestawna.

Przekształcanie wierszy na kolumny przebiega w następujących etapach:

 • pogrupowanie danych według wartości tej kolumny, która będzie zawierała nagłówki wierszy. W przykładzie jest to kolumna ProductID. Następuje tutaj niejawne grupowanie, gdyż nazwa kolumny ProductID nie pojawia się na liście parametrów operatora PIVOT.
 • przekształcenie nagłówków kolumn – do utworzonych kolejnych kolumn kopiowane są dane ze wskazanej kolumny tabeli. W przykładzie dane z kolumny LineTotal.
 • wywołanie dla każdego pola utworzonej tabeli funkcji grupującej. W przykładzie jest to funkcja SUM(), za pomocą której sumujemy i grupujemy dane z kolumny LineTotal.
Use AdventureWorks2012;
SELECT P.ProductID, [2005], [2006],[2007], [2008]
FROM #tab_przestawna
PIVOT (
SUM(Sprzedaż)
FOR Rok IN ([2005], [2006],[2007], [2008]) ) AS P
ORDER BY P.ProductID;

W powyższym zapytaniu:

 • w klauzuli SELECT definiujemy listę kolumn tabeli przestawnej: pierwsza kolumna zawiera identyfikatory produktów, kolejne kolumny zawierają sumę sprzedaży w poszczególnych latach. Lista kolumn [2005], [2006],[2007], [2008] wpisana została ręcznie.
 • za pomocą operatora PIVOT określamy:
  • funkcję grupującą – w naszym przykładzie jest to funkcja SUM()
  • kolumnę zawierającą argumenty funkcji grupującej – w naszym przykładzie jest to kolumna Sprzedaż
  • kolumnę bazową, z której odczytane zostaną dane do umieszczenia w kolumnach [2005], [2006],[2007], [2008]. W naszym przykładzie jest to Rok
 • kolumny ProductID używamy do pogrupowania danych. Kolejne wiersze wyniku zapytania zawierają informacje o sprzedaży poszczególnych produktów.

Wynik zapytania – tabela przestawna SQL operator pivot tabela przestawna

Tablę tymczasową, użytą do tworzenia tabeli przestawnej, można zamienić na podzapytanie.

Use AdventureWorks2012;
SELECT P.ProductID, [2005], [2006],[2007], [2008]
FROM
  (SELECT a.ProductID, YEAR(b.OrderDate) AS Rok, 
      SUM(a.LineTotal) AS Sprzedaż
    FROM Sales.SalesOrderDetail a
		JOIN Sales.SalesOrderHeader b
    ON a.SalesOrderID = b. SalesOrderID
   GROUP BY a.ProductID, YEAR(b.orderdate)
   ) a
PIVOT (
SUM(Sprzedaż)
FOR Rok IN ([2005], [2006],[2007], [2008]) ) AS P
ORDER BY P.ProductID;

Informacje na temat podzapytań znajdziesz w artykule pod linkiem MS SQL – podzapytania.

Operator UNPIVOT

Działanie operatora UNPIVOT polega na odwróceniu wyniku działania operatora PIVOT. Za jego pomocą zamieniamy kolumny na wiersze i rozbijamy niejawnie utworzone grupy w tabeli przestawnej.

Tworzymy tabelę przestawną i wynik zapisujemy do tabeli tymczasowej o nazwie #tab_pivot

Use AdventureWorks2012;
SELECT a.ProductID, [2005], [2006],[2007], [2008]
INTO #tab_pivot
FROM #tab_przestawna
	PIVOT (
	SUM(Sprzedaż)
	FOR Rok IN ([2005], [2006],[2007], [2008]) ) AS a
	ORDER BY a.ProductID;

Dane z tabeli tymczasowej #tab_pivot możemy odczytać:

Use AdventureWorks2012;
SELECT * 
FROM #tab_pivot

Wynik zapytania SQL dane tabela przestawna

Przekształcenie kolumn na wiersze, za pomocą operatora UNPIVOT, przebiega w następujących etapach:

 • wygenerowanie duplikatów wartości kolumny wskazanej w bloku IN
 • utworzenie kolumny o nazwie wskazanej w bloku FOR
 • usunięcie z wyniku wartości specjalnej NULL. Usunięcie wartości NULL powoduje, że operatory PIVOT i UNPIVOT są niesymetryczne. Po przekształceniu wierszy na kolumny a następnie kolumn na wiersze wynik zapytania może zawierać mniej danych.
SELECT a.ProductID, a.Rok, a.Sprzedaż
FROM #tab_pivot 
UNPIVOT (Sprzedaż FOR Rok IN ([2005], [2006], [2007], [2008])) AS a;

W powyższym zapytaniu:

 • w klauzuli SELECT definiujemy listę kolumn wyniku
 • w klauzuli FROM wskazujemy tabelę źródłową
 • za pomocą operatora UNPIVOT definiujemy kolumnę, w której zostaną umieszczone odczytane z tabeli przestawnej podsumowania (kolumna Sprzedaż), oraz określamy kolumnę, w której zostaną umieszczone nagłówki kolumn tabeli przestawnej (kolumna Rok)

Wynik zapytania SQL unpivot wynik zapytania

Jarosław Olechno

Programista SQL, Cloud Developer
Udostępnij wpis: udostępnij Facebook udostępnij Linkedin udostępnij e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Podobne artykuły z kategorii: Bazy danych

  Może Cię zainteresować