MS SQL podzapytania od podstaw z przykładami - operatory IN i EXISTS
Szybki kontakt
Podzapytania w języku MS SQL.

Podzapytania służą do zagnieżdżania zapytań. Używane są one, gdy jedno zapytanie ma bazować na wyniku drugiego zapytania.

Podzapytanie polega na umieszczeniu instrukcji SELECT wewnątrz innej instrukcji SELECT. Serwer bazodanowy w pierwszej kolejności wykona zapytania wewnętrzne. Wynik zapytania wewnętrznego zwracany jest do zapytania zewnętrznego.

W dużym uproszczeniu podzapytanie można przedstawić w następujący sposób:

podzapytania

Podział podzapytań ze względu na wynik zwracany przez zapytanie wewnętrzne:

 • podzapytania zwracające pojedynczą wartość skalarną np. maksymalna wartość sprzedaży
  SELECT SUM(LineTotal)
  FROM Sales.SalesOrderDetail;
  
 • podzapytania zwracające listę wartości np. nazwiska osób zajmujących się w firmie sprzedażą
  SELECT LastName
  FROM Employees
  WHERE Title = 'Sales Representative';
  
 • podzapytania zwracające dane tabelaryczne np. ID sprzedawców i sumę zrealizowanych przez nich zamówień
  SELECT EmployeeID, SUM(Freight)
  FROM Orders
  GROUP BY EmployeeID;
  

Podział podzapytań ze względu na korelację z zapytaniem nadrzędnym:

 • podzapytania niepowiązane (nieskorelowane)
 • podzapytania powiązane (skorelowane)

Podzapytania niepowiązane

W podzapytaniach niepowiązanych wewnętrzne zapytanie jest wykonywane tylko raz. Zwraca jeden wynik. Zapytanie wewnętrzne jest niezależne od zewnętrznego i może być wykonane samodzielnie.

Za pomocą poniższego zapytania możemy odczytać nazwę podkategorii, do której należy produkt posiadający ID o numerze 748.

SELECT b.Name
FROM Production.ProductSubcategory b
WHERE b.ProductSubcategoryID =
              (SELECT a.ProductSubcategoryID
              FROM Production.Product a
              WHERE a.ProductID = 748);

Dane w tabeli Production.ProductSubcategory
Podzapytania przykład 1

Dane w tabeli Production.Product
Podzapytania przykład 2

Z tabeli Production.ProductSubcategory odczytujemy nazwy wszystkich podkategorii (kolumna Name).

Następnie sprawdzamy warunek w zewnętrznej klauzuli WHERE.

W celu sprawdzenia warunku należy wykonać wewnętrzne zapytanie. W zapytaniu wewnętrznym możemy wybrać tylko jedną wartość (wartość skalarna).

W podanym przykładzie, po uruchomieniu zapytania wewnętrznego, otrzymamy wartość 12. Jest to ID podkategorii (ProductSubcategoryID) dla rekordu posiadającego ID produktu (ProductID) o numerze 748.

Następnie w zapytaniu zewnętrznym wybrana zostanie nazwa kategorii, dla której ID kategorii (ProductSubcategoryID) jest równe wartości otrzymanej w podzapytaniu tj. 12.

Operatory porównania, takie jak =, >,<, <>, nie mogą być używane do sprawdzania listy wartości. Gdyby w powyższym przykładzie, w zapytaniu wewnętrznym, została zwrócona lista wartości a nie wartość skalarna, serwer bazodanowy nie byłby w stanie zinterpretować, czy numer podkategorii ma być równy wszystkim, czy dowolnemu ze zwróconych przez zapytanie wewnętrzne numerów.

Nazwy kolumn w podzapytaniach należy poprzedzać nazwami lub aliasami nazw tabel. Jeśli kolumna o podanej nazwie nie istnieje w tabeli odczytywanej przez wewnętrzne zapytanie, SQL Server sprawdza, czy kolumna o tej nazwie istnieje w tabeli odczytywanej przez zapytanie zewnętrzne. Jeżeli tak, zostanie ona użyta do sprawdzenia warunku WHERE. Gdyby zaistniała taka sytuacja w powyższym przykładzie, porównywane ze sobą byłyby dane z tej samej kolumny (ProductSubcategoryID) w tabeli Production.ProductSubcategory i zapytanie zwróciłoby nazwy wszystkich podkategorii.

W kolejnym przykładzie poniżej, w podzapytaniu odczytujemy kolumny Nazwa firmy (CompanyName), Miasto (City) i kraj (Country) z tabeli Customers i tyko te rekordy, w przypadku których miasto to Londyn (London). Wynik przekazujemy do zapytania nadrzędnego, za pomocą którego spośród rekordów zwróconych przez zapytanie wewnętrzne wybierzemy tylko te, w przypadku których nazwa firmy (CompanyName) zaczyna się na litery A, B lub C.

SELECT *
FROM 
   (SELECT CompanyName, City, Country
   FROM Customers
   WHERE City = 'London') as London
WHERE CompanyName like '[A-C]%';

W wyniku otrzymamy firmy z Londynu, których nazwy zaczynają się na literę A, B lub C.

Podzapytania powiązane

Podzapytania powiązane (skorelowane) są bezpośrednio powiązane z zapytaniem nadrzędnym. Łącznikiem jest jeden lub więcej atrybutów, przekazywanych z zapytania nadrzędnego. Zapytanie wewnętrzne wykonywane jest osobno dla każdego wiersza zwróconego przez zapytanie zewnętrzne. Zwraca ono tyle wyników, ile jest rekordów w wyniku zapytania zewnętrznego.

Ze względu na powiązanie z zapytaniem nadrzędnym, zapytanie wewnętrzne nie może być wykonane samodzielnie.

  
 SELECT b.BusinessEntityID,
	(SELECT COUNT(a.AddressTypeID) 
	FROM Person.BusinessEntityAddress as a
	WHERE a.BusinessEntityID = b.BusinessEntityID) as licz_zam
 FROM Person.Person as b
 ORDER BY licz_zam DESC;

W powyższym przykładzie w zapytaniu wewnętrznym zliczana jest liczba rekordów w tabeli Person.BusinessEntityAddress. Zapytanie wewnętrzne uruchomione jest dla każdego rekordu z tabeli Person.Person, w przypadku którego BusinessEntityID jest takie samo jak BusinessEntityID w tabeli Person.BusinessEntityAddress.

W wyniku zapytania otrzymamy:

Podzapytania skorelowane

Podzapytania w klauzulach SQL

Podzapytania możemy stosować w dowolnym bloku logicznym kwerendy. Ograniczeniem jest rodzaj zbioru zwracanego przez podzapytanie. Musi on pasować do miejsca, w którym chcemy go użyć:

 • w klauzuli FROM zwracany przez podzapytanie zbiór może być dowolny (jednoelementowy, wieloelementowy, itp.)
 • w klauzulach SELECT, WHERE, ORDER BY zwracany przez podzapytanie zbiór musi być jednoelementowy (wartość skalarna)

Podzapytania w klauzuli SELECT

W klauzuli SELECT podzapytania stosowane są do pobierania danych wykorzystywanych następnie przez zapytanie główne. Wynik zwracany przez podzapytanie musi być wartością skalarną.

  
SELECT Name, ListPrice,
   (SELECT AVG(ListPrice) 
FROM Production.Product) AS Średnia_cena
FROM Production.Product;

W powyższym przykładzie za pomocą zapytania wewnętrznego wyliczamy średnią cenę produktów i przekazujemy otrzymaną wartość do wyniku zewnętrznego zapytania. W wyniku otrzymamy:

Podzapytania przykład 3

Podzapytania w klauzuli FROM

Podzapytanie umieszczone w klauzuli FROM dostarcza danych dla zewnętrznego zapytania. Musi ono zostać zamknięte w nawiasach ( ). Dodatkowo wszystkie kolumny muszą mieć nazwy, a całe podzapytanie musi mieć nadaną nazwę za pomocą aliasu (np. as tab1 ).

  
SELECT ID, FirstName 
FROM
  (SELECT BusinessEntityID as ID, FirstName
  FROM Person.Person) as tab1
WHERE FirstName = 'Ken';

Podzapytania w klauzuli WHERE

Podzapytanie w klauzuli WHERE służy do filtrowania rekordów. Musi zwracać ono wartość skalarną. W poniższym przykładzie podzapytanie występuje zarówno w klauzuli SELECT jak i w klauzuli WHERE.

SELECT
 SalesOrderID,
 OrderDate,
 TotalDue,  
                        
 (SELECT AVG(TotalDue)
 FROM Sales.SalesOrderHeader) AS podz_1
  
 FROM Sales.SalesOrderHeader soh 
    
 JOIN Sales.SalesTerritory st
 ON soh.TerritoryID = st.TerritoryID
   
 WHERE st.CountryRegionCode <> 'GB' 
      AND TotalDue <= 
                                  
  (SELECT AVG(TotalDue) AS Srednia
   FROM Sales.SalesOrderHeader) 

Podzapytania z operatorem IN

Za pomocą operatora IN możemy zweryfikować, czy określona wartość pasuje do dowolnej wartości w podzapytaniu lub na liście. W poniższym przykładzie podzapytanie odczytuje z tabeli Sales.SalesPerson jedną kolumnę (BusinessEntityID) zawierającą ID rekordów, które w kolumnie SalesQuota mają wartość większą niż 250 tys.

Zapytanie nadrzędne odczytuje z tabeli Person.Person kolumny Imię (FirstName) i Nazwisko (LastName). Zwraca ono tylko te rekordy, w przypadku których:

 • wartość identyfikatora w kolumnie BusinessEntityID w tabeli Person.Person jest taka sama jak BusinessEntityID w tabeli Sales.SalesPerson
 • wartość identyfikatora z kolumny BusinessEntityID w tabeli Person.Person znajduje się na liście identyfikatorów zwróconych przez podzapytanie.

  
SELECT a.FirstName, a.LastName 
FROM Person.Person a 
  JOIN Sales.SalesPerson b 
  ON a.BusinessEntityID = b.BusinessEntityID 
WHERE 
  a.BusinessEntityID IN 
            (SELECT BusinessEntityID 
            FROM Sales.SalesPerson 
            WHERE SalesQuota > 250000);

Podzapytania z operatorem EXISTS

Operator EXISTS zwraca wartość logiczną TRUE (PRAWDA) lub FALSE (FAŁSZ) w zależności od tego, czy podzapytanie zwróciło odpowiednio pusty lub niepsuty zbiór wyników.

W odróżnieniu od większości predykatów w języku SQL, EXISTS wykorzystuje logikę dwuwartościową. Zwraca albo PRAWDĘ, albo FAŁSZ. Nie może zwrócić wartości nieznanej, gdyż nie ma sytuacji, w której nie wiadomo, czy podzapytanie zwróciło jakiś wiersz.

W poniższym przykładzie podzapytanie zwraca rekordy z tabeli HumanResources.Employee, w przypadku których była dokonana co najmniej jedna wypłata wynagrodzenia. Wypłaty wynagrodzeń sprawdzane są w tabeli HumanResources.EmployeePayHistory za pomocą podzapytania.

  
SELECT *
FROM HumanResources.Employee a
WHERE EXISTS (
       SELECT *
       FROM HumanResources.EmployeePayHistory b
       WHERE b.BusinessEntityID = a.BusinessEntityID
        AND YEAR(b.RateChangeDate) = 2007);

Podzapytania w wyrażeniach

Podzapytania mogą być częścią wyrażeń. W poniższym zapytaniu sprawdzamy, na ile cena standardowa (ListPrice) odbiega od średniej ceny produktu.

  
SELECT Name, ListPrice,
          (SELECT AVG(ListPrice)
           FROM Production.Product), 
    (ListPrice/ (SELECT AVG(ListPrice)
          FROM Production.Product))*100-100
FROM Production.Product;

Wyrażeń możemy używać też w zapytaniach wewnętrznych. W poniższym przykładzie zapytanie zwraca nazwę towaru, który jest droższy o 112,565 niż towar o ID numer 1

  
SELECT Z.Name
FROM Production.Product AS Z
WHERE Z.ListPrice =
        (SELECT W.ListPrice + 112.565
        FROM Production.Product AS W
        WHERE W.ProductID=1);

Zagnieżdżanie podzapytań

W języku SQL możemy zagnieżdżać podzapytania. Zagnieżdżanie polega na umieszczaniu podzapytań wewnątrz innych podzapytań. Za pomocą poniższego zapytania odczytamy dane osób, które są na drugim miejscu pod względem wykorzystanych godzin urlopu:

SELECT a.JobTitle, a.NationalIDNumber, a.VacationHours
FROM HumanResources.Employee AS a
WHERE a.VacationHours =
           (SELECT MAX(b.VacationHours)
           FROM HumanResources.Employee AS b
           WHERE b.VacationHours <
                       (SELECT MAX(c.VacationHours)
                       FROM HumanResources.Employee AS c));

Jeżeli po przeczytaniu tekstu podzapytania nie będą dla Ciebie zrozumiałe, koniecznie napisz do nas. Postaramy się dodać do artykułu dodatkowe informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.