MS SQL złączenia tabel na podstawie praktycznych przykładów
Szybki kontakt




Złączenia tabel dokonujemy, jeśli chcemy połączyć i odczytać dane z więcej niż jednej tabeli. Przed utworzeniem zapytania łączącego tabele powinniśmy sprawdzić:

 • czy w łączonych tabelach są unikalne rekordy – jeśli w tabelach są duplikaty (ten sam rekord występuje więcej niż raz), złączenie tabel spowoduje duplikację rekordów
 • według których kolumn chcemy połączyć tabele
 • czy złączenie tabel nie spowoduje problemów z wydajnością bazy – im więcej złączeń tym dłuższy czas realizacji zapytania przez serwer

Rodzaje złączeń w MS SQL Server

 • złączenie wewnętrzne – INNER JOIN (JOIN)
 • złączenie zewnętrzne lewostronne – LEFT OUTER JOIN (LEFT JOIN)
 • złączenie zewnętrzne prawostronne- RIGHT OUTER JOIN (RIGHT JOIN)
 • złączenie zewnętrzne obustronne- FULL OUTER JOIN (FULL JOIN)

Złączenie wewnętrzne JOIN

W wyniku złączenia wewnętrznego (INNER JOIN, JOIN) otrzymujemy tylko te rekordy, dla których warunki złączenia będą spełnione (wynik będzie TRUE).

Poszczególne kroki łączenia tabel w JOIN:

 1. wykonanie iloczynu kartezjańskiego obu tabel – połączenie każdego wiersza z tabeli A z każdym wierszem z tabeli B
 2. sprawdzenie dla każdej pary wierszy warunku określonego w operatorze ON.
 3. odrzucenie wszystkich wierszy niespełniających warunków określonych w operatorze ON. W zbiorze wynikowym pozostają tylko te wierze, dla których warunek określony w operatorze ON jest spełniony (przyjmuje wartość TRUE).

JOIN jest złączeniem symetrycznym – nie ma znaczenia w jakiej kolejności łączymy tabele A z B czy odwrotnie. Nie ma też znaczenia kolejność, w jakiej wypiszemy warunki złączenia w słowie kluczowym ON.

W przykładzie mam dwie tabele dbo.Customers i dbo.Address, które połączę ze sobą za pomocą złączenia wewnętrznego JOIN.

SQL join dane wejściowe
SELECT *
FROM Customers a
JOIN Address b
ON a.CustomerID = b.CustomerID;

Tabele łączę według danych znajdujących się w kolumnie CustomerID. W każdej z tabel było 5 rekordów. W wyniku złączenia otrzymuję tylko te trzy rekordy, dla których wartość w kolumnie CustomerID była taka sama.

SQL join wynik złączenia

Jeżeli tabele, które chcemy złączyć nie mają „wspólnej” kolumny (zawierającej takie same dane w obydwu tabelach), musimy utworzyć złączenie na podstawie innej tabeli tzw. tabeli łącznikowej, która posiada „wspólną” kolumnę z jedną z łączonych tabel lub z obydwoma.

W poniższym przykładzie chcę połączyć tabelę a (Person.Person) z tabelą c (Person.Address). Nie ma takiej możliwości, gdyż tabela a i c nie posiadają kolumny, na podstawie której mógłbym dokonać złączenia. Dołączam zatem do tabeli a tabelę b (Person.BusinessEntityAddress) i dopiero do tabeli b mogę dołączyć tabelę c (Person.Address).

SQL join tabela łącznikowa
SELECT *
FROM Person.Person a
JOIN Person.BusinessEntityAddress b
ON a.BusinessEntityID = b.BusinessEntityID
JOIN Person.Address c
ON b.AddressID = c.AddressID;

Powinniśmy uważnie sprawdzić, czy dokonujemy złączenia według właściwej kolumny.

W poniższym przykładzie połączę tabelę Customers z tabelą Address według kolumny, która zawiera zupełnie inne ID. W kolumnie CustomerID znajduje się ID identyfikujące klienta. Natomiast w kolumnie AddressID znajduje się ID identyfikukące adres. Typ danych w kolumnach, według którch łączę jest zgodny. W związku z tym tabele zostaną złączone mimo tego, że złączenie nie jest realizowane po odpowiadających sobie kolumnach.

Dane wejściowe:

SQL złączenia tabel - dane wejściowe
SELECT a.*, b.Street, b.PostalCode, b.City 
FROM Customers a
JOIN Address b
ON a.CustomerID = b.AddressID;

W przypadku złączenia JOIN, warunki złączenia możemy wymienić w klauzuli ON, tak jak w poniższym przykładzie.

SELECT *
FROM [Order Details] a
JOIN Products b
ON a.ProductID = b.ProductID
JOIN Orders c
ON a.OrderID = c.OrderID
JOIN Categories d
ON b.CategoryID = d.CategoryID
WHERE YEAR(c.OrderDate) = 1998;

Możemy też wymienić je w klauzuli WHERE, tak jak poniżej:

SELECT *
FROM [Order Details] a, Products b, Orders c, Categories d
WHERE a.ProductID = b.ProductID
AND a.OrderID = c.OrderID
AND b.CategoryID = d.CategoryID
AND YEAR(c.OrderDate) = 1998;

W tym przypadku nie używamy klauzuli JOIN. Wszystkie tabele wymieniamy w klauzuli FROM, a warunki złączenia w klauzuli WHERE.

Moim zdaniem łatwiejsze jest analizowanie zapytania, jeśli złączenie realizujemy przy wykorzystaniu klauzuli JOIN, gdyż:

 • w klauzuli JOIN mamy wymienione wszystkie łączone tabele i warunki ich złączenia
 • w klauzuli WHERE mamy jedynie warunki ograniczające liczbę rekordów (filtrujące rekordy) i nie musimy analizować, które warunki dotyczą złączenia, a które filtrowania rekordów.

Przed przystąpieniem do łączenia tabel, warto sprawdzić, czy w łączonych tabelach są duplikaty. Jeśli są, spowoduje to duplikację rekordów po złączeniu.

W danych wejściowych w tabeli dbo.Customers rekord posiadający ID numer 1 jest zduplikowany.

SQL dane wejściowe przykład duplikatów
SELECT a.*, b.Street, b.PostalCode, b.City
FROM Customers a
JOIN Address b
ON a.CustomerID = b.CustomerID;

Po złączeniu tabel rekord z ID numer 1 będzie występował w wyniku zapytania dwukrotnie i dwukrotnie zostanie przyporządkowany do niego rekord z tabeli dbo.Address.

SQL złączenie tabel duplikaty wynik

Tabele możemy łączyć po więcej niż jednej kolumnie. Wszystkie warunki złączenia wymieniamy w klauzuli ON. W przykładzie łączę tabele dbo.Customers i dbo.Address używając kolum CustomerID oraz PESEL.

Dane wejściowe:

SQL złączenia tabel - kilka warunków
SELECT a.*, b.Street, b.PostalCode, b.City 
FROM Customers a
JOIN Address b
ON a.CustomerID = b.CustomerID
AND a.PESEL = b.PESEL;

Wynik zapytania:

SQL złączenia tabel kilka warunków przykład

W warunkach używanych do złączenia tabel możemy stosować funkcje. W poniższym przykładzie chcę użyć do złączenia tabel kolumny PESEL. W tabeli dbo.Address, w kolumnie tej są spacje. Użyję funkcji RTRIM(), aby je wyeliminować.

Używanie funkcji w warunkach złączenia nie jest efektywne, gdyż funkcja uruchamia się dla każdego rekrodu. Wydłuża to czas działania zapytania. Lepiej jest wyczyścić dane w tabeli i np. usunąć spacje, jeśli jest taka możliwość.

Dane wejściowe:

SQL złączenia tabel kilka warunków przykład 3
SELECT a.*, b.Street, b.PostalCode, b.City 
FROM Customers a
JOIN Address b
ON a.CustomerID = b.CustomerID
AND a.PESEL = LTRIM(b.PESEL);

Wynik zapytania:

SQL złączenia tabel kilka warunków przykład

Możemy łączyć tabele, które znajdują się w różnych bazach danych. Aby to zrobić, w zapytaniu należy podać pełną ścieżkę tj. nazwa bazy danych, nazwa schematu, nazwa tabeli. W poniższym przykładzie:

 • bazy danych: AdventureWorks, northwind
 • schematy: Production, dbo
 • tabele: Product, Products

Schemat dbo jest domyślnym schematem w MS SQL Server.

SELECT *
FROM AdventureWorks.Production.Product a
JOIN northwind.dbo.Products b
ON a.ProductID = b.ProductID;

Złączenie zewnętrzne lewostronne (LEFT JOIN, LEFT OUTER JOIN)

W złączeniu typu LEFT JOIN łączone są najpierw wewnętrznie dwa zbiory (realizowany jest INNER JOIN). Następnie do wyniku zapytania dodawane są wszystkie niedopasowane elementy tabeli po PRAWEJ stronie operatora JOIN.

W wyniku złączenia LEFT JOIN otrzymamy:

 • wszystkie rekordy z tabeli po LEWEJ stronie operatora JOIN
 • dopasowane rekordy z tabeli po PRAWEJ stronie operatora JOIN
 • niedopasowane rekordy z tabeli po PRAWEJ stronie operatora JOIN

W danych wejściowych mamy dwie tabele dbo.Customers i dbo.Address

SQL join dane wejściowe

Chcemy napisać zapytanie, za pomocą którego wybierzemy wszystkich klientów z tabeli dbo.Customers oraz te, adresy które uda się znaleźć z tabeli dbo.Address

SELECT *
FROM Customers a
LEFT JOIN [Address] b
ON a.CustomerID = b.CustomerID;
SQL LEFT JOIN

Złączenie zewnętrzne prawostronne (RIGHT JOIN, RIGHT OUTER JOIN)

Tak samo, jak w przypadku złączenia LEFT JOIN, w złączeniu RIGHT JOIN łączone są najpierw wewnętrznie dwa zbiory (INNER JOIN). Następnie do wyniku zapytania dodawane są wszystkie niedopasowane elementy tabeli po LEWEJ stronie operatora JOIN.

W wyniku złączenia RIGHT JOIN otrzymamy:

 • wszystkie rekordy z tabeli po PRAWEJ stronie operatora JOIN
 • dopasowane rekordy z tabeli po LEWEJ stronie operatora JOIN
 • niedopasowane rekordy z tabeli po LEWEJ stronie operatora JOIN

W danych wejściowych mamy dwie tabele dbo.Customers i dbo.Address

SQL join dane wejściowe

Chcemy napisać zapytanie, za pomocą którego wybierzemy wszystkie adresy z tabeli dbo.Address oraz tych klientów, których uda się znaleźć w tabeli dbo.Customers.

SELECT *
FROM Customers a 
RIGHT JOIN [Address] b
ON a.CustomerID = b.CustomerID;
SQL RIGHT JOIN

Złączenie zewnętrzne obustronne (FULL JOIN, FULL OUTER JOIN)

Zwraca wszystkie rekordy z obu złączonych tabel, w tym te, które nie spełniają warunku złączenia.

W danych wejściowych mamy dwie tabele dbo.Customers i dbo.Address

SQL join dane wejściowe

Chcemy napisać zapytanie, za pomocą którego wybierzemy wszystkie rekordy z tabeli dbo.Customers i wszystkie rekordy z tabeli dbo.Address.

SELECT *
FROM Customers a
FULL JOIN [Address] b
ON a.CustomerID = b.CustomerID;
SQL FULL JOIN

Iloczyn kartezjański (CROSS JOIN)

Zapytanie wykonuje iloczyn kartezjański na podstawie łączonych tabel – łączy każdy wiersz tabeli a z każdym wierszem tabeli b. 

SQL CROSS JOIN dane wejściowe
SELECT *
FROM Customers a
CROSS JOIN Employees b;

W wyniku otrzymamy:

SQL CROSS JOIN wynik zapytania

Złączenie tabeli z samą sobą

Złączenie tabeli z samą sobą występuje, gdy po lewej i prawej stronie złączenia występuje ta sama tabela. Konieczne jest w nim użycie aliasów.

Ma zastosowanie, jeżeli chcemy porównać wybrane rekordy tabeli z innymi rekordami tej samej tabeli.

Dane wejściowe

SQL złączenie tabeli z samą sobą - dane wejściowe

Chcemy napisać zapytanie, za pomocą którego znajdziemy pary klientów posiadających takie samo imię. W klauzuli WHERE podajemy dwa warunki:

 • imię z tabeli a ma równać się imieniu z tabeli b
 • ID klienta (Customer_ID) w tabeli a ma być większe lub mniejsze niż ID klienta w tabeli b. Jeśli nie podamy tego warunku, w wyniku zapytania pojawią się pary klientów, w których klient połączony jest sam ze sobą. Jeśli z kolei podamy warunek, w którym ID jest różne, każda para klientów pojawi się dwa razy – raz w kolejności klient 1 – klient 2, a drugi raz w kolejności klient 2 – klient 1. Jedynie warunek, w którym użyjemy znaku więszkości lub mniejszości umożliwia odczytanie każdej pary klientów tylko raz. Pokazani zostaną tylko ci klienci, w przypadku których ID w tabeli a jest większe lub mniejsze niż ID w tabeli a.
SELECT a.Customer_ID, a.FirstName, a.LastName,
b.Customer_ID, b.FirstName, b.LastName
FROM Customers a, Customers b
WHERE a.Customer_ID > b.Customer_ID
AND a.FirstName = b.FirstName
ORDER BY a.FirstName ;

W wyniku otrzymamy:

SQL złączenie tabeli z samą sobą - wynik zapytania

Złączenia wielokrotne

W jednym zapytaniu możemy odwołać się do wielu tabel, jednak z każdą następną dołączoną tabelą spada wydajność zapytania.

Dane wejściowe:

SQL złączenia wielokrotne - dane wejściowe

Chcemy napisać zapytanie, za pomocą którego odczytamy dane wszystkich klientów oraz ich adresy i składane przez nich zamówienia.

SELECT *
FROM Customers a
LEFT JOIN Address b
ON a.CustomerID = b.CustomerID
LEFT JOIN Orders c
ON a.CustomerID = c.CustomerID;

Przy złączeniach wielokrotnych trzeba zwrócić uwagę, do której tabeli dołączamy kolejne tabele. W poniższym przykładzie:

 • tabelą bazową jest tabela dbo.Customers
 • do tabeli dbo.Customers dołączyłem tabelę dbo.Address. Dzięki temu mam dopisane wszystkie adresy klientów, które udało się znaleźć
 • do tabeli dbo.Customers dołączyłem kolejną tabelę tj. dbo.Orders. Dzięki temu mam dopisane wszystkie zamówienia. Jest również zamówienie, które zrealizował klient o id numer 7, mimo że nie mam adresu tego klienta (Klienta nie było w tabeli dbo.Address).
SQL złączenia wielokrotne przykład 1

W poniższym przykładzie tabelę dbo.Orders dołączę do tabeli dbo.Address

 • wybieram wszystkie rekordy z tabeli dbo.Customers
 • do tabeli dbo.Customers dołączyłem tabelę dbo.Address. Dzięki temu mam dopisane wszystkie adresy klientów, które udało się znaleźć
 • do tabeli dbo.Address dołączyłem kolejną tabelę tj. dbo.Orders. Mam teraz dopisane zamówienie, jedynie dla tych klientów, którzy byli w tabeli dbo.Address. Nie mam danych dla klienta o id numer 7 mimo, że składał zamówienie, gdyż adresu tego klienta nie było w tabeli dbo.Address, do której dołączam tabelę dbo.Orders.
SQL złączenia wielokrotne przykład 2

Jak widać, jeśli podejmę niewłaściwą decyzję odnośnie sposobu złączenia tabel, łatwo mogę „zgubić” informacje. Dlatego warto sprawdzać, czy zapytanie zwróciło dokładnie te dane, o które nam chodziło.

Aby zoptymalizować zapytanie, zamiast złączeń wielokrotnych, można np. stworzyć tabele tymczasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.