Regulamin

AVENDI Regulamin

§1 Definicje 1. Organizator – AVENDI Szkoła Programowania 2. Kursy – szkolenia prowadzone przez Organizatora 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła się na Kurs 4. Instruktor – osoba prowadząca Kursy 5. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem www.avendi.edu.pl

§2 Postanowienia ogólne 1. Program Kursów znajduje się na Stronie Internetowej Organizatora

2. Kursy odbywają się w grupach od 4 do 6 osób

3. Warunkiem rozpoczęcia Kursów w danej grupie jest zebranie co najmniej 4 Uczestników. W przypadku braku zebrania minimalnej ilości osób, Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. W takim wypadku opłata uiszczona za kurs jest zwracana Uczestnikowi

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktora w każdym momencie trwania Kursu

5. Warunkiem wpisania na listę Uczestników Kursu jest dokonanie opłaty

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kursie w dowolnym momencie aż do godziny 13:00 pierwszego dnia Kursu jeśli Kurs nie spełnia oczekiwań Uczestnika. Wówczas Uczestnikowi zwracana jest całość opłaty.

7. W przypadku braku rezygnacji z Kursu i nie pojawienia się na zajęciach opłata nie jest zwracana

§3 Polityka prywatności 1. Zgłaszając się na Kurs Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Kursu

2. Dane osobowe Uczestników mogą być wykorzystywane przez Organizatora do celów marketingowych wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na takie przetwarzanie